Ausstellungsansicht “Mixed Realities” (2018), Kunstmuseum Stuttgart, Foto: Frank Kleinbach, (c) Mélodie Mousset

Ausstellungsansicht "Mixed Realities" (2018), Kunstmuseum Stuttgart, Foto: Frank Kleinbach, (c) Mélodie Mousset

Ausstellungsansicht “Mixed Realities” (2018), Kunstmuseum Stuttgart, Foto: Frank Kleinbach, (c) Mélodie Mousset

Ausstellungsansicht “Mixed Realities” (2018), Kunstmuseum Stuttgart, Foto: Frank Kleinbach, (c) Mélodie Mousset